dilluns, 13 de febrer de 2012

ARGUMENTEM

A propòsit de l'article "la cautela" i tenint en compte el que he dit a classe feu un text argumentatiu seguint com a guió el següent model:

Text argumentatiu
(2n Batxiller.  CURS 11/12)

OBJECTIUS: escriure un text d’opinió defensant o rebutjant una idea (tesi) sobre qualsevol tema polèmic ( o almenys d’interés general).
GÈNERE TEXTUAL: columna d’opinió, text d’opinió (assaig), carta de protesta, Carta al Dr. …
REALITZACIÓ
- Planificació de la situació de comunicació
 • Què he de fer com a emissor del text? ( l’E. parla en primera persona sing. o pl.; el Receptor hi pot aparéixer però no és necessari)
 • Quin lector-model tinc en ment?
 • Quin tema?
 • Quina idea central o tesi ?
 • Quins arguments puc emprar?
 • A quina conclusió vull arribar?
- Com comencem?
 • Narrar una anècdota real o imaginària que ens permeta enllaçar amb el tema que volem opinar
 • Comentar alguna notícia o fet d’actualitat que suggeresquen una reflexió sobre el tema
 •  A partir de fer-nos una bona pregunta sobre el tema podem fer una reflexió al llarg del text.
 • Podem partir d’un altre text a la tesi del qual ens adherim o rebutgem (cas concret d'aquest treball)
 • Verbs: les anècdotes o els fets es poden relatar en passat, però l’opinió ha d’estar en present
QUè AVALUARÉ?
1- Format del text ( 1p)
 • Títol
 • Extensió mínima fixada ( han d’estar totes les parts del cànon argumentatiu)
 • Organització del text en paràgrafs
 • Hi ha d’haver un exordi/introducció
 • Hem de posar un mínim de tres arguments; el contraargument opcional
 • La conclusió ha de reforçar la idea defensada
2-Continguts (4p) ( subratlleu la tesi en el vostre text)
 • Ordre de les idees del text
 • Tesi / arguments / síntesi o conclusió
 • Presència d’informació i d’opinió
3- Expressió ( 5p)
 • Ús de vocabulari adequat (formal-estàndard)
 • Oracions ben estructurades
 • Es pot seguir l’ordre de les idees ( referència, anàfores, ús de pronoms, cohesió verbal i lèxica,)
 • L’eix o eixos temàtics han d’estar clars i ser coherents
 • Recursivitat lèxica
 • Ortografia, apostrofació i accentuació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada