dilluns, 25 de setembre del 2017

CONCURS LITERARI CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

 El Consell Valencià de cultura convoca un concurs literari sobre paisatge i gastronomia de la Comunitat Valenciana.

Els termes són els següents:

* PARTICIPANTS
Podran participar-hi tots els alumnes dels centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana, que estiguen cursant estudis d’ESO, FP i batxillerat.

* CARACTERÍSTIQUES DELS TEXTOS
  • Els textos que es presenten hauran de ser inèdits. Caldrà que estiguen escrits en qualsevol dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i versaran sobre els paisatges de la Comunitat Valenciana i/o sobre la gastronomiad’aquesta. Es valorarà l’originalitat del treball i la investigació duta a terme per a elaborar-lo.
  • Cada alumne presentarà un únic text, amb la condició que no excedisca de deu (10) folis.
  • En cada text ha de constar, en lloc ben visible, el nom de l’autor/a, el curs i el nivell a què pertany, i el centre docent.
  •  DELS CENTRES I PARTICIPANTS
  • Els participants (en cas que siguen menors de 14 anys, els seus pares i/o mares, representants legals o tutors) i els representants dels centres docents respondran, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, el CVC es reservarà el dret a excloure de la participació en aquest concurs a qualsevol alumne/a i/o representant de centre docent que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que corresponguen en dret.
  • Els participants premiats i els representants dels centres docents que també resulten premiats autoritzen la captació i reproducció de la seua imatge (i, si és el cas, veu), siga quin siga el mitjà utilitzat per a fer-ho, durant la participació o presència en aquest concurs, així com la difusió mitjançant la pàgina web http://cvc.gva.es/, el canal de YouTube, Twitter, Facebook i la comunicació a la premsa local, tant en format imprés com digital.
  • Els centres docents hauran d’obtindre i presentar, juntament amb els treballs, els consentiments previs, inequívocs, específics i informats suficientment de l’alumnat participant i dels representants d’aquests en relació al tractament de la seua imatge (i, si és el cas, veu) i la seua comunicació posterior a la premsa local.
  • Qualsevol participant i/o representant del centre docent podrà, en qualsevol moment, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seua identitat mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar-los, a: Consell Valencià de Cultura, c/ Museu, 3, 46003, València.
Termini de presentació
Els centres docents podran iniciar el procés d’elaboració i enviament dels treballs des del moment de la publicació de la convocatòria, en el DOGV núm. 8127, de 14/09/2017, i tindran com a data límit el 10 de novembre de 2017.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada